Till kommunens webbplats
Vad vill du göra i Drömparken i Avesta?

Så här blir det!

Nu har kommunens tjänstemän jobbat med att, utifrån de tre förslag som fick flest röster, ta fram en skiss på hur det ska se ut.

Om du klickar på skissen nedan, får du upp en större bild och förklaringar till vad som finns på skissen.

Skiss över Lilla torget.

 

Bakgrund och arbete med "Lilla Torget" i Avesta

Bakgrund

Sommaren 2010 godkände kommunfullmäktige i Avesta Program för stadsutveckling i Avesta centrum som bl.a. behandlar denna plats.

Programmet anger att följande bör kunna ske på platsen på kort och lång sikt;

* Matstugan rivs.

* Kvarteret Älgen kompletteras med bebyggelse så att platsen ges tydlig avgränsning.

* Torget blir en ljus och skyddad plats för vistelse och folkliv, t.ex. uteservering, torghandel och lek.

* Trädraderna längs Markusgatan respektive Kungsgatan stramas upp längs sina stråk, men avbryts vid torget.

* Sittplatser och lekredskap anordnas.

* På en central plats placeras en stark symbol, ett identitetsskapande konstverk.

Under hösten 2010 påbörjade Avesta kommun projektet Medborgarbudget kring de åtgärder i programmet som kommunen råder över.

Pågående arbete

Sedan början av mars i år har en arbetsgrupp arbetat med hur platsen ska utformas efter det att Matstugan rivits. Arbetsgruppen utgörs av en landskapsarkitekt och två planingenjörer från plan- och byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, utredningschef och trädgårdsingenjör från tekniska resultatenheten samt kultur- och fritidschefen från kulturkontoret. Platsens utformning har till stor del arbetats fram utifrån de tre förslag som fick flest röster i projektet med medborgarbudget.

Under arbetet har träffar genomförts med ägarna av angränsande fastigheter för utbyte av idéer.

Arbetet har fortlöpande stämts av med Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott som utgör styrgrupp i projektet.

Ett färdigt förslag på platsens utformning, efter justeringar, blev klart i mitten av juni.

Matstugans rivning blev klar i vecka 25.

För närvarande arbetas detaljerade projektritningar fram, material med mera mängdberäknas och material har börjat inhandlas. Samtidigt genomför Fortum en flytt av fjärrvärmeledning på platsen.

Tidplan för kommande arbeten

Markarbeten, anläggande av ledningar, brunnar mm påbörjas inom kort.

Byggnationsarbetena tar verklig fart efter v 33 - v 34 då leverans av beställt stenmaterial sker.

Torget beräknas vara färdigställt hösten 2011 (eventuellt med undantag av de nya träden).

Koppardalsstråket ned mot Koppardalsbron kommer att färdigställas under våren/sommaren 2012.

 

 

 

Förslagstiden och röstning är över.

Du bestämmer om Avesta centrum!

Avesta centrum, flygfoto.

 

Nu kan du vara med och bestämma om vad som ska hända i Avesta centrum, här på
avesta.medborgarbudget.se

I juni beslutade Avesta kommun om en plan för hur Avesta centrum ska utvecklas. För att förverkliga allt som finns i planen krävs många års arbete – och pengar!

 

Steg 1 – Rösta på viktigaste området (20 sept-3 okt)

Nu kan du vara med och bestämma om vad som är viktigast i den planen – vad som ska göras först!

Alla i kommunen kan rösta på det som känns viktigast.

Det i planen som flest medborgare röstar på går vidare till steg 2.

För att kunna rösta måste du skapa ett konto.

Här nedan ser du hur du skapar ett konto och röstar (klicka på bilden så startas filmen i ett nytt fönster):

Vill du ha hjälp med att komma igång, eller vill ställa frågor, kan du använda diskussionsforumet, eller komma och träffa oss som jobbar med Medborgarbudget.

Vi kommer finnas på:

COOP Forum, på eftermiddagen tisdagen den 21 september,

på Metropoolen Avesta (badhuset) på eftermiddagen fredagen den 24 september,

på Plus-huset, kl. 10-14, lördagen den 25 september.

Du som kommer och träffar oss och skapar ett konto, kommer ha möjlighet att delta i en utlottning av några spännande priser (där du väljer vilket pris du vill ha om du vinner).

 

Steg 2 – Lämna förslag (11-31 okt)

Planen är övergripande, vilket betyder att det inte är bestämt i detalj för områdena ska se ut. Där kommer du och alla andra medborgare i Avesta kommun också kunna ge förslag på vad som ska göras. Förslagen ska handla om det området som vann steg 1. Du kan lämna förslag på hur det området ska se ut.

Området som vann steg 1 är: "Iordningställande av Lilla torget, samt gångstråk mellan Lilla torget och gångbron till Koppardalen."
 

Du kan lämna ditt förslag som text, bild och/eller film! Klicka på "Medborgarnas förslag när du vill lämna ditt förslag".

Även om du inte var med och röstade i steg 1, kan du vara med och lämna förslag. För att kunna lämna ditt förslag måste du skapa ett konto först.

 

Steg 3 – Rösta på bästa förslaget (1-14 nov)

När tiden för att lämna förslag har gått ut, så kan alla också rösta på sitt favoritförslag bland de inskickade förslagen. Klicka på "Rösta" (i det gröna fältet), för att läsa förslagen och för att lägga din röst.

 

Steg 4 – Utvärdering och genomförande

De förslag som får flest röster kommer att utvärderas av kommunens tjänstemän, för att se om de går att genomföra och i så fall hur. Hur många av förslagen som genomförs är beroende av hur mycket varje förslag kostar. Det kan bli ett eller flera förslag som genomförs.

 

  

Kalender

18 september 2011

Förslagsinlämningen öppnar

17 oktober 2011

Förslagsinlämningen stängs

9 januari 2012

Röstningen öppnar

5 februari 2012

Röstningen avslutas

 
Populäraste förslagen

Sportparken

465 röster

Måbra-parken

437 röster

Sol&bad-parken

131 röster

1033 röster på totalt 3 alternativ

Senaste inlägg

Vad händer nu?

Av:Mullis

2012-07-07 21:12

AVESTABOR! Rösta på Måbra-parken!

Av:BeritIA

2012-02-12 15:22

Sluten omröstning

Av:HanseB

2012-02-07 20:09

 

Medborgarbudget levererad av